Toshi

A shugenja

Description:
Bio:

Toshi

Hikuru - Sea of Storms xaosseed